ตรวจมาตรฐานองค์กร(สรอ.)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารสมาคมสหภาพฯ ตอนรับคุณทัชชะพงศ์ อัศวพรหมธาดา ผู้ตรวจประเมิน (สรอ.) เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมัย พ.ศ.2563 – 2566 ณ ห้องประชุม ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

ข้าร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมสตรีคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมสหภาพฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิก และบรรยายเรื่อง”การจัดตั้งและการบริหารงานสมาคมฯ” ณ สมาคมสตรีคนพิการ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และ นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่พลเอกสิงหา และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคม

เมื่อวันที่16กันยายน2562ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ มอบหมายให้นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคมเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ประจำปี2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

เข้าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 12 กันยายน 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคม พร้อมด้วยนายสมหวัง เผือกพิพัฒ อุปนายกฝ่ายบริหาร นางจิราพร เนียรมงคล อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพ และเจ้าหน้าที่สมาคมเป็นตัวแทนสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพและองค์กรสมาชิก เข้าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแถบภาคอีสานและภาคเหนือ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนางสุจิตรา เพ็ชรอินทร์และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมสหภาพฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการส่งและมอบหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี และเข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นายประพันธ์ พลับทอง สมาชิกสมาคมฯ

โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี