Menu Close

ข้อบังคับสมาคม

  1. ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฯ

ข้อบังคับ
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

คำปรารภ

 

โดยที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งมีชื่อเดิม คือ “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด” ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่ข้อบังคับที่เป็นธรรมนูญขององค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมิได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ จึงได้มีความเห็นของสมาชิกส่วนหนึ่งที่จะให้มีการแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้ โดยผู้ที่จะมาแก้ไขข้อบังคับจะต้องมาจากบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนของสมาชิกในแต่ละรุ่นโดยให้ตัวแทนของสมาชิกคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นตัวแทนในการยกร่างข้อบังคับของสมาคมฯ และการดำเนินงานต่างๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔ร่วมกันพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมาชิก หมายถึง  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

 

สมาชิก

 สมาชิกของสมาคมมี   ๓  ประเภท  คือ

1   สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

2  สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เป็นภรรยา หรือ บุตรธิดาของสมาชิกสามัญ  ที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

3  สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  บุคคลผู้ทรงเกียรติ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและบุคคลผู้นั้นได้ตอบรับคำเชิญแล้ว  ให้คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยตำแหน่ง

th ไทย
X