Menu Close

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดว่าด้วย กองทุนส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2560โดยที่เป็นการสมควรให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก  เพื่อให้มีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  จนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด   จึงได้ออกระเบียบนี้ขึ้น  โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อที่ 18.1.1  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2560”
  • ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  • ข้อ 3.ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ  ลงวันที่  19  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  หรือระเบียบใดๆ  ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่ใช้บังคับก่อนหน้านี้ทุกฉบับ  แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน
  • ข้อ 4. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ตั้งแต่  5 คนแต่ไม่เกิน  7  คน  เพื่อทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารและข้อบังคับของสมาคมฯ  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย  2  เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื่องที่สำคัญๆ โดยต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการจึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม  ซึ่งมติของคณะอนุกรรมการนั้นให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
  • ข้อ 5. อำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ

 

 

 

  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ตามสัญญา

2) มีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3) มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการกู้ยืมเงินของผู้กู้ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน

4) มีหน้าที่เสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

5) มีหน้าที่เสนอรายงานการประชุมและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหาร

 

กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกันต้องมีสมาชิกจำนวน 2 คน

กรณีใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลค้ำประกันจะต้องมีสมาชิกมาค้ำประกันอีก 1 คน  โดยสลากที่นำมาค้ำประกันต้องมีจำนวน 2 เล่มคู่ขึ้นไป  ซึ่งอาจเป็นโควตาของสมาคมฯ หรือองค์กรอื่นก็ได้  แต่ต้องมีหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์กรมาประกอบการพิจารณาด้วย

 

  • ข้อ 10. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด
  • ข้อ 11. ให้นายกสมาคมฯเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
  • ข้อ 12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้กระทำได้โดยมติ 2  ใน 3  ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..

(นายเสวียน   งามแสง)

นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

 

th ไทย
X