Menu Close

ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการใช้สวัสดิการสมาชิก

ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563

 

“สมาคม” หมายถึง  สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนา

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง  คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ

“สมาชิก” หมายถึง   สมาชิกสามัญตามข้อบังคับของสมาคมฯ

“ครอบครัว” หมายถึง  บิดา  มารดา หรือ ภรรยาของสมาชิก  หรือ บุตรธิดาของสมาชิก

 

สมาคมฯได้แบ่งประเภทของการขอรับทุนการศึกษาออกเป็น  5  ระดับ ดังนี้

(1) ระดับอนุบาล                                                                    ทุนละ     1,600 บาท

(2) ระดับประถมศึกษา                                                          ทุนละ     1,800 บาท

(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                               ทุนละ     2,000 บาท

(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.   ทุนละ 2,500 บาท

(5) ระดับอุดมศึกษา                                                               ทุนละ     3,000 บาท

 หลักฐานในการขอรับทุนการศึกษา

(1)  แบบคำร้องขอใช้สวัสดิการตามที่สมาคมฯกำหนดไว้

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)

(4)  แบบขอทุนการศึกษาตามแบบของสมาคมฯ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

ยกเว้นในระดับอุดมศึกษาให้ใช้สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายแทนก็ได้

(5)  หลักฐานประกอบอื่นๆ ในกรณีที่ขอทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดาของสมาชิก ต้องมี

เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร ธิดาของสมาชิก

–  สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร ธิดาของสมาชิก

–  สำเนาใบสูติบัตร หรือใบรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมที่ออกโดยทางราชการ

 

 หลักฐานในการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล

(1)  แบบคำร้องขอใช้สวัสดิการ

(2)  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก

(3)  ใบเสร็จรับเงิน

(4)  หลักฐานประกอบอื่นๆ ในกรณีที่ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับภรรยา บุตร ธิดาของสมาชิกต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา หรือบุตร ธิดาของสมาชิก

–  สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา หรือบุตร ธิดาของสมาชิก

–  สำเนาใบสูติบัตร หรือใบรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมที่ออกโดยทางราชการ

–  สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบรับรองการเป็นสามีภรรยา ตามข้อ 

 

 ประเภทสวัสดิการกรณีเสียชีวิต

(1) สมาชิกเสียชีวิต  จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 6,000 บาท

(2) กรณีครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต  จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ  3,000  บาท

 

 หลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

(1)  แบบคำร้องขอใช้สวัสดิการ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก

(3) สำเนาใบมรณบัตร

(4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะทายาทหรือตัวแทนทายาทของสมาชิก)

(5) สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะทายาทหรือตัวแทนทายาทของสมาชิก)

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560

ลงชื่อ …………………….……………………

(นายเสวียน  งามแสง)

นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

th ไทย
X