Menu Close

ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยโครงการฌาปนกิจ

 

ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ว่าด้วยโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์  .ศ. 2550

คำปรารภ

การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่พึงปรารถนา แต่สุดท้ายมนุษย์ทุกคนก็มิอาจหลีกพ้นจากความตายไปได้ ความตายจึงนำไปสู่ความสูญเสียและนำความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัว ญาติมิตร เมื่อเกิดการสูญเสียในครอบครัวขึ้น ทายาทจำต้องจัดการงานศพให้เหมาะสมกับฐานะ เพื่อเป็นเกียรติและบำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย ให้ไปสู่
สุขคติภพ แต่ความจำเป็นในเรื่องปัจจัยนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศผลบุญ ให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและช่วยเหลือทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีขวัญกำลังใจที่
จะต่อสู้ต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จึงได้ตราระเบียบนี้ขึ้น โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

ข้อความทั่วไป

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ว่าด้วยโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์”

ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ถัดจากวันที่ประกาศใช้

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ว่าด้วย กองทุนฌาปนกิจ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545 หรือ กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดที่เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฯ ทุกประเภทที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

“โครงการ” หมายถึง โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

“สมาคม” หมายถึง สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกในโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์

“เงินค่าฌาปนกิจ” หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับการช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ โดยคิดจากจำนวนของสมาชิกในโครงการคูณด้วย 100 บาท

“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

“คณะอนุกรรมการโครงการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ เพื่อ

5.1 แบ่งเบาภาระของทายาทอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของคนในครอบครัว

5.2 เพื่อส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เป็นลักษณะการทำบุญร่วมกัน

5.3 สนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญกุศล เป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจครอบครัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมระหว่างพิธีจัดงานศพ

หมวดที่ 2

สมาชิก

ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิกในโครงการ

6.1 เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

6.2 เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรธิดาสมาชิกสมาคม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

6.3 บุคคลทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องมีสมาชิกสามัญของสมาคมฯให้การรับรอง 1 ท่าน

บุคคลตาม 6.2 และ 6.3 จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ป่วยโรคต่างๆ ในระยะสุดท้ายขณะที่สมัครเป็นสมาชิก

6.4 เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาและสามารถติดต่อได้สะดวก

6.5 เป็นผู้ที่เข้าใจระเบียบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 7. หลักฐานการสมัคร

7.1 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคมฯ 1 ใบ (เฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ)

7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

7.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

7.5 บุคคลตาม 6.2 และ 6.3 ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นผู้ป่วยโรคต่างๆ ในระยะสุดท้าย

7.6 ค่าสมัคร 100 บาท

ข้อ 8. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

8.1 สิทธิของสมาชิก

8.1.1 มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าฌาปนกิจร้อยละ 90 ของจำนวนสมาชิกโครงการในขณะ

นั้น โดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับสิทธิ์แทน

8.1.2 มีสิทธิ์ทำหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ทุกเมื่อในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

8.2 หน้าที่ของสมาชิก

8.2.1 มีหน้าที่จ่ายเงินค่าฌาปนกิจศพละ 100 บาท โดยต้องชำระไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันสมัครเป็นเงิน 200 บาท

8.2.2 มีหน้าที่จ่ายเงินค่าฌาปนกิจเพิ่มศพละ 100 บาท เมื่อสมาชิกในโครงการถึงแก่

กรรม ทั้งนี้เพื่อให้คงไว้ซึ่งจำนวนเงิน 200 บาทดังเดิม และต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการโครงการ

8.2.3 มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 9. การพ้นจากสมาชิกโครงการ

9.1 ถึงแก่กรรม

9.2 ลาออก โดยต้องทำเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการโครงการ

9.3 ไม่จ่ายเงินค่าฌาปนกิจเพิ่มภายใน 30 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมและคณะอนุกรรมการได้แจ้งให้กับสมาชิกผู้นั้นได้ทราบแล้ว

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สมาชิกตามข้อ 9.2 และ ข้อ 9.3 พ้นสภาพการเป็นสมาชิกโครงการแล้ว จะไม่พิจารณาคืนเงินทั้งหมดให้กับสมาชิกผู้นั้น

หมวดที่ 3

การบริหารโครงการ

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการขึ้น 1 ชุด มีจำนวน 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ทำหน้าที่บริหารโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ โดยมีตำแหน่งและหน้าที่ดังต่อไปนี้

10.1 ประธาน ทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบายของคณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน และเสนอเรื่องที่สำคัญให้คณะกรรมการบริหารสมาคมทราบและพิจารณารับรองเป็นระยะๆ

10.2 รองประธาน ทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และช่วยเหลือประธานในการบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร

10.3 เลขานุการ ทำหน้าที่บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และมอบให้ประธานอนุกรรมการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

10.4 เหรัญญิก ทำหน้าที่เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน และจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม

10.5 นายทะเบียน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และจัดทำทะเบียนสมาชิกในโครงการ

10.6 กรรมการตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินตามที่ระเบียบกำหนดไว้

ข้อ 11. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการโครงการ

11.1 อำนาจของคณะกรรมการโครงการ

11.1.1 มีอำนาจเรียกเก็บหลักฐาน เอกสารเพิ่มเติมจากสมาชิก

11.1.2 มีอำนาจเรียกเก็บเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม เมื่อมีสมาชิกท่านอื่นถึงแก่กรรม

11.1.3 มีอำนาจเก็บรักษาเงินที่สมาชิกฝากล่วงหน้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและข้อบังคับของสมาคมอย่างเคร่งครัด

11.1.4 มีอำนาจพิจารณาให้สมาชิกพ้นจากกสมาชิกภาพ เมื่อกระทำผิดระเบียบนี้

11.1.5 มีอำนาจกันเงินค่าฌาปนกิจไว้ ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการในโครงการ

11.1.6 มีอำนาจบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร

11.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโครงการ

11.2.1 มีหน้าที่แจ้งให้สมาชิกจ่ายเงินค่าฌาปนกิจเพิ่มเติม เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

11.2.2 มีหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามที่ระบุไว้ โดยจะต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับผลประโยชน์ได้ยื่นเอกสาร

11.2.3 มีหน้าที่เก็บรักษาเงินในโครงการทั้งหมด เพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้

11.2.4 มีหน้าที่เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

ข้อ 12. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้ที่รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบ และขอรับผลประโยชน์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

12.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

12.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

12.3 สำเนาใบมรณะบัตร (ของสมาชิกที่เสียชีวิต)

12.4 หนังสือแสดงการรับผลประโยชน์

ข้อ 13. ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมแล้วไม่มีผู้รับผลประโยชน์ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ทายาทเป็นผู้รับผลประโยชน์แทน ถ้าพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต แล้วยังไม่มีทายาทมารับผลประโยชน์ให้สิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

ข้อ 14. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

ข้อ 15 ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 16. ในกรณีที่โครงการต้องล้มเลิกให้คณะอนุกรรมการชำระบัญชีให้เรียบร้อย หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้คืนแก่สมาชิกตามบัญชีรายชื่อในส่วนละเท่าๆ กัน

ข้อ 17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้อาจทำได้โดยมติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550

ลงชื่อ ร.อ……………………………..

(ชาญ สุปินะ)

นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

th ไทย
X