สมาคมสหภาพคนตาบอดแห่งประเทศไทยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2563 ในระดับดีมากจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
th ไทย
X