ยุทธศาสตร์การบริหารงาน


ยุทธศาสตร์การบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการยกระดับองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเชื่อมต่อกับด้านต่างๆทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อัลฟ่าเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมการศึกษา

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *