พันธกิจ

     พันธกิจ


    1. สร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นต่อองค์กรคนพิการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    2. ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรคนพิการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ในด้านการปฏิบัติต่อคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *