เป้าประสงค์

 

เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้องค์กรคนพิการมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของคนพิการได้
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับคนพิการ
  3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างทั่วถึงด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและกฎหมายต่าง ๆ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *