ประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ
เข้าประชุมองค์การสวัสดิการสังคมสงเคราะห์นักสังคมอาสาสมัครตามกฎหมาย
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

th ไทย
X