ประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคม

เมื่อวันที่16กันยายน2562ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
มอบหมายให้นางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปบทเรียนการดำเนินงานและเวทีประชาคมเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ประจำปี2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

th ไทย
X