เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ
และนางสาวเอริณ ชื่นชู เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมัย พ.ศ.2563 – 2566
ณ ห้องประชุม ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

th ไทย
X