โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็นระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th ไทย
X