โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ในยุคดิจิตอลสำหรับคนพิการทางการเห็น
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

Translate »