โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ทางสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แก่คนพิการทางการเห็นและผู้ดูแลคนพิการในครัวเรือน
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th ไทย
X