โครงการไหว้พระ 9 วัด

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพได้จัดโครงการไหว้พระ 9 วัดเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทยณ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีซึ่งได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

th ไทย
X