สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ศูนย์เก่า

ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เลขที่ 126/440-441 หมู่ที่ 5 การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

th ไทย
X